Chứng nhận đạt chuẩn
 Chứng nhận đạt chuẩn

 Download toàn bộ Giấy Chứng Nhận tại đây.

 
 
Hoặc đề nhận Chứng Nhận Hợp Chuẩn có mộc đỏ, Quý chủ phòng máy vui lòng gửi email yêu cầu về hộp thư csm@vng.com.vn 
 
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm: họ tên, tên phòng máy, địa chỉ, số điện thoại của quý vị để bảo đảm Chứng nhận hợp chuẩn được chuyển qua đường bưu điện không bị thất lạc.