Hướng dẫn
Lưu ý trước khi cài đặt CSM:
  1. Bạn phải có quyền administrator của Windows trên máy tính cài đặt.
  2. Không cài bản Server và Client trên cùng một máy tính.
  3. Máy làm Server phải có địa chỉ IP tĩnh (Cách thiết lập IP tĩnh).
  4. Các máy trạm Client có thể dùng địa chỉ IP tĩnh hoặc IP động.
  5. Đồng hồ hệ thống máy chủ và các máy trạm phải là (GMT+7:00) Bangkok, Hanoi, Jakata và có ngày giờ đúng với hiện tại.

1. Hướng dẫn cài mới CSM

Cài CSM Server trên máy chủ

Bước 1: Cài đặt MySQL (cho mọi phiên bản):

Bước 2: Cài đặt CSM Server

Cài CSM Client trên máy trạm

2. Hướng dẫn nâng cấp CSM từ phiên bản cũ lên phiên bản 5.5

3. Hướng dẫn sử dụng các tính năng của CSM

4. Những điều cần biết