Sản phẩmHướng dẫn Node Service Linux

Hướng dẫn CSM Click Node Service trên Linux

1. Cài Đặt:

installpkg /root/nodeservice-1.0.0-i486-2.tgz

2. Cấu Hình:

  • Mount ổ game:

   • Trên máy serverlinux NXD, mở tool elscon trên desktop, click vào mục “Hardware -> DISK, RAID -> Partition” để xem ổ game của mình thuộc device nào. Ví dụ: /dev/sdb1
   • Mở file /etc/fstab, thêm vào cuối file dòng sau:

    /dev/sdb1 /media/root/Games ntfs-3g defaults,umask=000,nls=utf8,big_write 0 0
   • Lưu ý: Nếu có nhiều ổ game thì cũng làm tương tự như trên, chỉ cần thay các đường dẫn tương ứng như:

    /dev/sdb1 tương ứng với /media/root/Games1
    /dev/sdc1 tương ứng với /media/root/Games2
   • Thực thi lệnh mount các ổ game:

    sudo mount -a
  • Điều chỉnh lại file config của Nodeservice: /zserver/nodeservice/config.ini

   • IP : trỏ tới địa chỉ IP của máy chạy CSM Click Server
   • WinPrefixKey : tên ổ đĩa mà ổ game được mount trên các máy client
   • UnixPrefixKey : trỏ tới đường dẫn mà ổ game được mount trên máy Linux NXD
   • ExeCmdAfterDUG : lệnh clear cache kèm đường dẫn cần clear cache sau mỗi lần cập nhật hay tải game thành công

    Ví dụ:

    [ServerInfo]
    CSMID=
    MachineCode=
    IP=192.168.1.1
    WinPrefixKey=D:
    UnixPrefixKey=/media/root/Games
    ExeCmdAfterDUG=rm–rf /thu_muc_ssd_cache/* && sync&& echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches && nxp restart-io Version=
   • Nếu dùng nhiều ổ game thì cấu hình 2 trường WinPrefixKey và UnixPrefixKey như sau:

    WinPrefixKey=D:;E:
    UnixPrefixKey=/media/root/Games1;/media/root/Games2
   • Nếu dùng chức năng proxy để tải và cập nhật game thì cấu hình thêm các bước sau:

    • Cài đặt CSMClickProxy (xem hướng dẫn cài đặt) trên máy tính cài Windows có Internet – máy tính tiền
    • Cấu hình thêm các trường sau trong file config:

     ServerIPProxy: trỏ tới IPcủa máy vừa cài CSMClickProxy

     ServerPortProxy: port chạy CSMClickProxy, để default là 8880

    Ví dụ:

    [ServerInfo]
    CSMID=
    MachineCode=
    IP=192.168.1.1
    WinPrefixKey=D:
    UnixPrefixKey=/media/root/Games
    ExeCmdAfterDUG=rm -rf/thu_muc_ssd_cache/* && sync && echo 3 >/proc/sys/vm/drop_caches && nxp restart-io
    ServerIPProxy=192.168.1.1
    ServerPortProxy=8880
   • Nếu cập nhật game thường hay bị lag thì thêm vào trường sau: DUGLimitSpeed=3

3. Start Node service:

nstallpkg /root/nodeservice-1.0.0-i486-2.tgz

Các command khác để sử dụng nodeservice:

 • Kiểm tra trạng thái của nodeservice: service nodeservice status
 • Dừng nodeservice: service nodeservice stop
 • Restart nodeservice: service nodeservice restart

4. Gỡ bỏ nodeservice:

 • Chú ý: trước khi gỡ bỏ nodeservice thì chúng ta phải stop nó trước: service nodeservice stop
 • Sau đó tiến hành gỡ bỏ removepkg nodeservice

5. Chọn máy chứa game trên CSM Click Server:

Vào mục "CẤU HÌNH" ==> "Thiết lập chung" ==> "Máy chứa game" ==> click vào nút "Sửa" ==> Chọn tới máy chứa game NXD. Ví dụ như hình bên dưới: